Generelle retningslinjer
1. Utstillingene / standene må ikke krenke menneskerettighetene eller være rasistiske.
2. Biblioteket skal gi lokale religiøse/politiske grupperinger, og minoritetskulturer generelt, lik mulighet til å få presentere seg.
3. Det største utstillingsområdet på hovedbiblioteket ligger nær bibliotekets barneavdeling. Utstillingene / standene må med sitt billedmateriale ikke virke spesielt skremmende eller provoserende på barn.
Utstillinger av religiøs / livssynsmessig eller politisk karakter
1. Utstillingene skal ikke være betjent
2. Utstillingene skal i hovedsak være av informativ karakter, uten vekt på ren forkynnelse/agitasjon.
3. Utstillingene skal suppleres med bøker fra folkebiblioteket når det er naturlig. Slikt supplement skal også finne sted når litteraturen presenterer et annet syn på religionen / livssynet / politikken enn det utstiller står for. Utstillingen skal da være organisert slik at lånere er klar over hvilken del av utstillingen som representerer utstillerens syn, og hvilken del som er supplerende litteratur fra bibliotekets samling.
4. Politiske saker bør dekkes gjennom temautstillinger, der ulike forslag til løsninger i størst mulig grad kommer frem.
5. Møter med lokalpolitikerne der samtalen står i fokus, kan finne sted på biblioteket, f.eks. ukentlige møter med en lokalpolitiker i forkant av kommunevalg.
6. Dersom det lages et opplegg for de politiske partiene må alle partier ha lik anledning til å delta.
Stands for informasjon; aksjons- og interessegrupper
Når det ikke hindrer trafikk eller annen planlagt virksomhet, kan biblioteksjefen for kortere tidsrom anvise plass for stand. Virksomhet av denne art skal ikke dominere hallen.
Denne type stand omfatter også muligheter for medlemsverving, protest- og navnelister, innsamlingsaksjoner o.l.
Politiske partier og religiøse organisasjoner kan ikke stå på stand på biblioteket.
Spesielle begrensinger
Kommersielt salg skal ikke finne sted på biblioteket. Salg til humanitært arbeid. f.eks. salg av UNICEF artikler/julekort ved juletider, innsamling og salg til vennskapskommunene til Kristiansand, kan finne sted. Denne virksomhet må ikke bli for dominerende.
Reklamevirksomhet skal kun finne sted når reklamen har en informasjonsverdi i forhold til bibliotekets tjenester.
Jubileumsutstillinger i regi av privat næringsliv må betale leie til Kristiansand folkebibliotek.
Reklamemonter kan leies til lokalt næringsliv/butikker med naturlig tilknytting til bibliotekets produkter og tjenestetilbud. Reklame skal ikke forekomme på bibliotekets hjemmesider, unntatt når det gjelder å nevne aktuelle sponsorer til bestemte arrangementer / utstillinger / prosjekt. Leiesatsen fastsettes av biblioteksjefen.

Translate »